Skip to content

Regulamin oraz Polityka Prywatności

Witamy na stronie https://dark.netflix.io/ („Aktywacja”)! W dokumencie zatytułowanym Ochrona prywatności i regulamin („Regulamin”) wyjaśniono nasze praktyki w zakresie prywatności i warunki korzystania z usługi Aktywacji.

Aby korzystać z usługi Aktywacji trzeba mieć ukończone 18 (osiemnaście) lat. Aktywacja, jej treść oraz usługi („Aktywacja”) służą wyłącznie rozrywce. Niniejszą usługę świadczą firmy Netflix Inc (dla rezydentów USA) i Netflix International B.V. (dla pozostałych użytkowników). Jeśli chodzi o pytania związane z naszymi praktykami w zakresie prywatności, Aktywacji lub niniejszego Regulaminu, prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem experience@netflix.com. Kontaktując się z nami, proszę podać nazwę usługi Aktywacji.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Usługa „Aktywacja” nie wymaga rejestracji.

W ramach Państwa interakcji z nami pewne informacje mogą być gromadzone automatycznie. Przykładami takich informacji mogą być: rodzaj systemu operacyjnego komputera, charakterystyka oprogramowania i urządzenia (np. rodzaj i konfiguracja), adresy URL odniesienia, adres IP (który może w sposób ogólny wskazywać Państwa położenie), dane statystyczne dotyczące wyświetlania stron bądź interakcji w ramach różnych działań oraz informacje dotyczące przeglądarki i standardowe logi serwera sieci Web. Informacje te są gromadzone z wykorzystaniem technologii takich jak pliki cookie, tagi pikselowe i sygnały nawigacyjne. Wykorzystujemy te informacje na potrzeby działań wewnętrznych, takich jak prowadzenie badań i analiz w związku z wydajnością usługi Aktywacji oraz w celu generowania raportów zbiorczych bądź pozbawionych danych identyfikacyjnych na nasz użytek.

Usługa „Aktywacja” może wykorzystywać pliki cookie w celu wspierania działania usługi oraz zapamiętywania dokonanych przez Państwa wyborów, takich jak preferowany język. Ustawienia przeglądarki można zmieniać, aby kontrolować akceptowanie bądź odrzucanie plików cookie przez komputer albo inne urządzenie. Jeżeli zdecydują się Państwo odrzucić pliki cookie, być może nie będą Państwo mogli korzystać z niektórych interaktywnych funkcji tej usługi Aktywacji bądź niektórych innych związanych z nią usług Aktywacji. Mogą Państwo usunąć pliki cookie ze swojej przeglądarki; oznacza to jednak, że wszelkie ustawienia bądź preferencje obsługiwane przez te pliki cookie również zostaną usunięte i mogą wymagać odtworzenia. W zależności od urządzenia mobilnego mogą Państwo nie mieć możliwości kontrolowania technologii śledzenia za pomocą ustawień. Wysyłane przez nas wiadomości e-mail mogą zawierać sygnały nawigacyjne bądź podobne technologie, dzięki którym możemy wiedzieć, czy otrzymali Państwo bądź otworzyli daną wiadomość e-mail oraz czy kliknęli Państwo któreś z łączy znajdujących się w wiadomości.

Ta usługa Aktywacji może wykorzystywać Google Analytics, usługę analityki internetowej oferowaną przez Google. Google Analytics pomaga nam gromadzić dane analityczne i statystyczne w związku z usługą Aktywacji. Google przetwarza te informacje w naszym imieniu, aby analizować korzystanie z usługi Aktywacji, tworzyć sprawozdania dotyczące aktywności w ramach usługi Aktywacji oraz świadczyć nam usługi związane z usługą Aktywacji oraz korzystaniem z Internetu. W przypadku jakichkolwiek pytań albo wątpliwości dotyczących praktyk w zakresie prywatności stosowanych przez Google Analytics, można się zapoznać z odpowiednią polityką ochrony prywatności pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Usługa Aktywacji może dawać możliwość udostępniania informacji za pośrednictwem poczty e-mail, aplikacji społecznościowych bądź innych aplikacji służących do udostępniania z wykorzystaniem klientów i aplikacji na Państwa urządzeniu. Wtyczki społecznościowe (na przykład te, które oferuje Facebook, Twitter, Instagram i Pinterest) umożliwiają udostępnianie informacji na tych platformach. Wtyczki społecznościowe i aplikacje społecznościowe obsługiwane są przez same sieci społecznościowe, wobec czego podlegają ich regulaminom i zasadom ochrony prywatności.

Ujawnianie informacji

Możemy ujawniać informacje na Państwa temat w określonych celach i określonym podmiotom zewnętrznym, jak przedstawiono poniżej:

  • Rodzina spółek Netflix: Możemy udostępniać informacje na Państwa temat w ramach rodziny spółek Netflix (https://help.netflix.com/support/2101) w zależności od potrzeb związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych, obsługą klienta, opracowywaniem treści oraz do innych celów opisanych w części Wykorzystywanie informacji w niniejszym dokumencie.
  • Możemy korzystać z usług innych spółek, agentów albo wykonawców („dostawców usług”), którzy świadczą usługi w naszym imieniu bądź pomagają nam w świadczeniu na Państwa rzecz usługi Aktywacji. Możemy na przykład korzystać z dostawców usług do zapewniania infrastruktury i usług IT (np. hostingu usługi Aktywacji). Nie upoważniamy dostawców usług do wykorzystywania informacji w sposób inny niż w ramach świadczenia przez nich usług z zastrzeżeniem następujących wymogów dotyczących bezpieczeństwa. Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług, możemy ujawniać bądź w inny sposób wykorzystywać informacje w przypadkach, gdy mamy (lub nasi dostawcy usług mają) uzasadnione podstawy, aby sądzić, że takie ujawnienie jest niezbędne do a) zachowania zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, przepisami regulacyjnymi, wymogami postępowań prawnych albo żądaniami organów administracji państwowej; b) egzekwowania niniejszego Regulaminu, w tym badania jego potencjalnych naruszeń; c) wykrywania działań niezgodnych z prawem albo podejrzeń takich działań bądź problemów dotyczących bezpieczeństwa albo problemów technicznych, zapobiegania takim zdarzeniom bądź reagowania na nie w inny sposób; d) ochrony praw, własności albo bezpieczeństwa spółki Netflix, naszych partnerów w zakresie treści, użytkowników albo bezpieczeństwa publicznego w sposób wymagany bądź dozwolony przez prawo.

Stosujemy uzasadnione środki administracyjne, logiczne, fizyczne i zarządcze w celu ochrony dotyczących Państwa informacji przed utratą, kradzieżą i nieuprawionym dostępem, wykorzystywaniem i modyfikacją. Możemy przechowywać informacje w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa bądź wymagany nimi, w tym po to, by realizować cele opisane w niniejszym Regulaminie.

Jeżeli w ramach udostępniania informacji przekazujemy dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych regionów, w których obowiązują kompleksowe przepisy w zakresie ochrony danych, zapewnimy przekazywanie informacji w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem i dozwolony przez obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych.

Dot. rezydentów EOG: Przysługuje Państwu prawo do wniesienia do organu ochrony danych osobowych skargi dotyczącej gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych. Nasza główna jednostka organizacyjna w Unii Europejskiej znajduje się w Holandii.

Wykorzystanie usługi Aktywacji zgodnie z przeznaczeniem

Ta usługa Aktywacji i wszelkie powiązane treści albo aktywności przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Na czas korzystania z usługi Aktywacji udzielamy Państwu ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej przeniesieniu licencji na dostęp do treści i aktywności w ramach usługi Aktywacji. Z wyjątkiem ograniczonej licencji określonej powyżej nie przysługują Państwu żadne inne prawa, tytuły ani udziały. Zobowiązują się Państwo nie wykorzystywać usługi Aktywacji w wystąpieniach publicznych. Mają Państwo obowiązek pokryć wszelkie opłaty związane z dostępem do Internetu.

Zobowiązują się Państwo nie archiwizować, nie pobierać (w sposób inny niż poprzez buforowanie niezbędne do użytku prywatnego), nie powielać, nie dystrybuować, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować ani nie tworzyć utworów pochodnych na podstawie treści oraz informacji zawartych w usłudze Aktywacji albo uzyskanych poprzez nią, ani nie oferować na sprzedaż czy do użytku tych treści i informacji bez wyraźnej pisemnej zgody spółki Netflix i jej licencjodawców. Ponadto, zobowiązują się Państwo nie pomijać, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie ograniczać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści w usłudze Aktywacji; nie wykorzystywać żadnych robotów, przeszukiwarek, scraperów ani innych automatycznych środków uzyskiwania dostępu do usługi Aktywacji; nie dekompilować, nie odtwarzać kodu źródłowego ani nie deasemblować jakiegokolwiek oprogramowania ani innych produktów czy procesów dostępnych za pośrednictwem usługi Aktywacji; nie wprowadzać żadnego kodu ani produktu i nie manipulować zawartością usługi Aktywacji w jakikolwiek sposób; ani nie wykorzystywać żadnych metod wyszukiwania, gromadzenia czy pozyskiwania danych. Dodatkowo zobowiązują się Państwo nie przesyłać, nie publikować, nie wysyłać za pocztą elektroniczną ani w żaden inny sposób nie wysyłać ani nie transmitować żadnych materiałów mających na celu zakłócenie, zniszczenie albo ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania albo sprzętu komputerowego czy też urządzeń telekomunikacyjnych powiązanych z usługą Aktywacji, w tym żadnych wirusów komputerowych ani też żadnego innego kodu, plików czy programów komputerowych.

PONIŻSZY USTĘP NIE MA ZASTOSOWANIA W EOG. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NETFLIX, ANI ŻADEN Z PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, AGENCJI, ANI ŻADEN INNY PODMIOT ZAANGAŻOWANY W TWORZENIE, PRODUKCJĘ BĄDŹ ŚWIADCZENIE USŁUGI AKTYWACJI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, UBOCZNE, NASTĘPCZE BĄDŹ POŚREDNIE SZKODY BĄDŹ STRATY ANI ZA ODSZKODOWANIA RETORSYJNE BĄDŹ STRATY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO USŁUGI AKTYWACJI BĄDŹ JEJ WYKORZYSTANIA ALBO ZWIĄZANE Z TAKIM DOSTĘPEM BĄDŹ WYKORZYSTANIEM, NAWET W PRZYPADKU UZYSKANIA WCZEŚNIEJSZEJ INFORMACJI NA TEMAT TAKICH SZKÓD BĄDŹ STRAT.

Usługa Aktywacji wraz z całą treścią udostępnianą w ramach usługi Aktywacji podlega ochronie prawa autorskiego, prawa dotyczącego tajemnic handlowych, bądź innych przepisów prawa i traktatów dotyczących własności intelektualnej. Netflix jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Netflix, Inc. Jeżeli sądzą Państwo, że Państwa dzieło skopiowano bądź dokonano jego dystrybucji w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich bądź mają Państwo wiedzę o innym materiale dostępnym w usłudze Aktywacji, który narusza takie prawa, prosimy o kontakt poprzez wypełnienie formularza Roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich (www.netflix.com/copyrights).

Korzystając z usługi „Aktywacja” oraz odwiedzając lub przeglądając powiązane z nią strony internetowe, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie akceptują Państwo niniejszego Regulaminu lub jego aktualizacji, prosimy o niekorzystanie z tej usługi Aktywacji.